0 0
تعداد کل فیلم های بهداشت،موادغذایی و کشتارگاه
0
ساعت

watch online

آشنایی با مبانی بازرسی بهداشت گوشت براساس مدیریت خطر

مدرس : دکتر ابراهیمی صدر

بهبود کیفیت شیرخام در مراحل تولید

مدرس : دکتر ابراهیمی صدر

مدیریت بهداشتی صنایع غذایی

مدرس : دکتر اختیارزاده

اصول بهداشت و بازرسی گوشت در کشتارگاه های طیور

مدرس : دکتر جبلی جوان

اصول و مبانی GMPدر صنایع وابسته به دامپزشکی

مدرس : دکتر اختیارزاده

روش های نمونه برداری فرآورده های خام دامی

مدرس : دکتر اختیارزاده

اصول بهداشتی در تردد و حمل و نقل دام و فرآورده های خام دامی

مدرس : دکتر اختیارزاده

اصول بهداشت و بازرسی گوشت در کشتارگاه های دام

مدرس : دکتر جبلی جوان

اصول بهداشت و بازرسی گوشت در کشتارگاه های دام

مدرس : دکتر اختیارزاده

اصول ومبانیGMPدر صنایع وابسته به دامپزشکی

مدرس : دکتر احمدی

کالبدگشایی بیماری های باکتریایی در نشخوارکنندگان

مدرس : دکتر غفاری

بیماری هپاتیت همراه با گنجیدگی IBHدر طیور و راهکارهای کنترلی بیماری

مدرس : دکتر فاطمی

دوره HACCPمقدماتی در صنایع غذایی

مدرس : دکتر اختیارزاده

اصول بهداشتی پاکسازی مرغداری ها و استفاده از ضدعفونی کننده ها در طیور صنعتی

مدرس :دکتر مدنی

اصول استاندارد و ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی ایزو 22000

مدرس : دکتر ابراهیمی صدر

اصول بهداشت و بازرسی گوشت در کشتارگاه های طیور

مدرس :دکتر ابراهیمی صدر

میکروب های بیماریزای مهم در فرآورده های خام دامی

مدرس : دکتر اختیارزاده

تشخیص تفریقی بیماری های طیور صنعتی

مدرس : دکتر دوستار

آشنایی با قوانین و مقررات دامپزشکی

مدرس : دکتر لامعی

تخلفات صنفی و نحوه برخورد با آن؛تخلفات و مجازات ها

مدرس : دکتر لامعی

آشنایی با کووید-19

مدرسین : دکتر حسین - دکتر دباغ - دکتر کاظمی

مدیریت مخاطرات شیمیایی در فراورده های خام دامی و خورک دام

مدرس : دکتر رضایی

فساد مواد غذایی با منشا دامی

مدرس : دکتر دباغ مقدم

کالبدگشایی کاربردی در دامپزشکی

مدرس : دکتر دوستار

اصول و روش های نمونه برداری از آب و خوراک دام

مدرس : دکتر اختیارزاده

اصول و روش های نمونه برداری از فراورده های خام دامی

مدرس : دکتر اختیارزاده

اصول GFP در پرورش دام

مدرس : دکتر احمدی

کالبدگشایی بیماری های باکتریایی در نشخوارکنندگان

مدرس : دکتر غفاری

بهبود رفاه حیوانات در کشتارگاه های دام

مدرس : دکتر دباغیان

روش های کاربردی در ارزیابی وضعیت سلامت و رفاه در اسبداری ها

مدرس : دکتر امیدی

بهداشت موادغذایی و تغذیه در کووید19

مدرس : دکتر دباغ مقدم

تفسیر گزارشات کالبدگشایی در دام بزرگ

مدرس : دکتر غفاری

اصول کنترل کیفی و تقلبات عسل

مدرس : دکتر جبلی

بهداشت و بیماریهای زنبور عسل

مدرس : دکتر فرسی

تشخیص تقلبات شیر در محصولات لبنی

مدرس: دکتر جبلی جوان

اصول بهداشت و بازرسی گوشت در کشتارگاه دام

مدرس: دکتر جبلی جوان

🥉🥉🥉🥉🥉🥉🥉
🥉 اشتراک برنزی دکتر وبینار 🥉
☑️ دسترسی نامحدود 1 ماهه به فیلم تمامی وبینارها
☑️ دسترسی به بیش از ۲۰۰۰ ساعت آموزش تخصصی دامپزشکی
☑️ تمامی فیلدهای تخصصی
☑️ عناوین کاربردی
☑️ مدرسین مطرح کشور

🎁➕ با خرید اشتراک برنزی وبینارهای ماه را به صورت رایگان شرکت کنید!

💳 195 هزار تومان/1 ماهه

🥈🥈🥈🥈🥈🥈🥈

🥈اشتراک نقره ای دکتر وبینار 🥈
☑️ دسترسی نامحدود 3 ماهه به فیلم تمامی وبینارها
☑️ دسترسی به بیش از ۲۰۰۰ ساعت آموزش تخصصی دامپزشکی
☑️ تمامی فیلدهای تخصصی
☑️ عناوین کاربردی
☑️ مدرسین مطرح کشور

🎁➕ با خرید اشتراک برنزی وبینارهای 3 ماه آتی را به صورت رایگان شرکت کنید!

💳 395 هزار تومان/3 ماهه

🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇
🥇اشتراک طلایی دکتر وبینار 🥇
☑️ دسترسی نامحدود 6 ماهه به فیلم تمامی وبینارها
☑️ دسترسی به بیش از ۲۰۰۰ ساعت آموزش تخصصی دامپزشکی
☑️ تمامی فیلدهای تخصصی
☑️ عناوین کاربردی
☑️ مدرسین مطرح کشور

🎁➕ با خرید اشتراک برنزی وبینارهای 6 ماه آتی را به صورت رایگان شرکت کنید!

💳 595 هزار تومان/6 ماهه

🥉🥈🥇🥉🥈🥇🥉🥈🥇🥉🥈🥇🥉🥈🥇
پشتیبانی و اطلاعات بیشتر :
📱09362770224
🆔 @evetpub

learn to be strong

Every where,every time

Dr webinar

tehran,iran

irdrwebinar@gmail.com

0224 277 936 98+